Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Projekti "Ulja e humbjeve të ujit në qytetin e Kumanovës"

Aqvasave SHPK, nga prill 2014 deri në prill 2015 ishte e angazhuar si një nënkryes i shërbimeve të proektit “Ulja e ujit pa të ardhura në qytetin e Kumanovës”, financuar nga IAWD – Danube Water program, kryesisht matja e rrjedhjes dhe presioni e më shumë se 50 vende në territorin e qytetit të Kumanovës, duke përfshirë edhe aktivitete për gjetjen e defekteve . Përdorues i Shërbimeve ishte NP Vodovod Kumanovë, dhe për të gjitha aktivitetet e projektit, konsulent dhe zbatues i vetëm ishte Z. Bojan Ristovski, Drejtori i Aqvasave SHPK.

 

Qellimi kryesor i këtij projekti ishte ulja e humbjeve të ujit në sistemin e ujësjellësit të qytetit të Kumanovës, me trajnimin e ekipit teknik dhe të menaxhimit të NP Vodovod Kumanovë, si dhe proekti dhe zhvillimi i një strategjise për uljen e ujit pa të ardhura. Në vijim janë aktivitetet të planifikuara dhe të realizuara: Përgatitja e bilancit të ujit, Plotësimi i pyetësorit IBNET, Ndarja e sistemit të ujësjellësit në zonat te konsumit (DMA),Kampanjë për matjen e rrjedhës dhe presionit, Analiza e humbjeve të ujit dhe aktivitet për lokacionin e defekteve në zonën e zgjedhur,Trajnimi i personelit teknike dhe menaxheriale , dhe personelit që është angazhuar në sektorin financiar, Përgatitja e procedurave për mbledhjen dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujit, Përgatitja e fletushkë për të rritur ndërgjegjësimin e konsumatorëve për rëndësinë dhe kursimie e ujit, Përgatitja e Strategjisë për uljen e humbjeve të ujit.

 

 

 

 

Gjatë aktiviteteve në Zonën e zgjedhura të konsumatoreve, janë zbuluar më shumë se 15 defekte të sistemit të ujit dhe kishte kursim të ujit vjetor pothuajse 200,000 m3 ose shprehur në mjetet financiare më shumë se 40.000 euro në çmimin produese e ujit. Bazuar në humbjet vjetore teknike të ujit të llogaritura (Burimi: Bilanci i ujit 4.256.470 m3), kursim të ujit nga 185 858 m 3 është një ulje teknike e ujit nga 4,37%.Bazuar në të dhënat zyrtare të NP Vodovod Kumanovë, zbatimin e masave të përmendura më parë dhe masave të tjera, është realizuar një ulje e ujit pa të ardhura në qytetin e Kumanovës për 5,76%, e shprehur si një sasi nga 843 113 m3, që është një kursim e ndërmarrjes nga 11.356.732,00 MKD ose 184.662 €.

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE