Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Projektit për trajnimin dhe zbulimin e defekteve

Realizimi i projektit për trajnimin dhe zbulimin e defekteve në ndërmarrjë të ujësjellësit Pogradec, Shqiperia

Gjatë muajit prill, 2015, Aqvasave SHPK ishte i angazhuar në projektin "Shërbime Konsulencë në fushën e zbulimit të defekteve" si pjesë e projektit "Konsulencë në fushën e mbrojtjes së mjedisit të liqenit të Ohrit, Faza 3 nga Bashkëpunimi Financiar I Gjermanisë me Shqipërinë nga ana e Grup AHT AG dhe DAHLEM lngenieure. Si përdorues fundor I sherbimeve ishte ndërmarrja komunale në Pogradec, Shqipëri (UK Pogradec).
Projekti përfshinte trajnime teorike dhe praktike të personelit teknik të ndërmarrjes, duke përdorur pajisjet e tyre furnizuar për të monitoruar rrjedhën dhe presionin, gjetjen e trasës së tubave, gjetjen e kapaket të mbulluara e shahtëve, gjetjen e defektit e instalimit me Kontakt Mikrofon, Geofon dhe korrelator, regjistrim të nivelit të Zhurmës, një aparat me ultratinguj për Matjën e rrjedhjes.


Përveç kësaj, Aqvasave SHPK zhvilloi dhe zbatoi një program I detajuar për monitorimin dhe prioritizimin e zonave me humbje e rritur të ujit dhe disa aktivitete për përcaktimin e saktë të defekteve në rrjetin e ujësjellësit.

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE