Na kontaktoni në:
Zgjidhni gjuhën:
Ndiqni ne

Zbulimi i rrjedhjeve të ujit-defekteve

Uji i pijshëm është artikull i çmueshëm dhe i shtrenjtë.

Uji i pijshëm është artikull i çmueshëm dhe i shtrenjtë. Rrjedhja e pazbuluar në instalimin e ujësjellësit mund t’i kushtojë konsumatorit mijëra denarë derisa uji rrjedh në tokë. Dëmi nga uji në bodrumet e ndërtesave mund të mos vërehet për një kohë të caktuar, me atë duke u shkaktuar dëm sipërfaqeve përreth. Pjesa më e madhe e rrjedhjeve janë t mbuluara nën tokë dhe nuk manifestohen në mënyrë vizuale në sipërfaqe.

Pikërisht këtu aftësia dhe përvoja e ekipit për zbulimin e rrjedhjeve bëhen të paçmueshëm. Duke shfrytëzuar pajisjen më bashkëkohore për zbulimin e3 rrjedhjeve, ekipi profesionali Aquasave mund të sigurojë shërbime të plot për zbulimin e rrjedhjeve edhe në rrethana më të komplikuara dhe mund të përgjigjet për një kohë të shkurtër në situata urgjente.

Aquasave ofron plan përkatës për analizën dhe vlerësimin e konsumit sipas të cilit mund të ndërtohet program i vazhdueshëm për uljen e humbjes së ujit e cila siguron rezultate momentale.

      

 

PËR ZBULIMIN E SAKTË DHE PROFESIONAL TË DEFEKTEVE DHE KURSIMIN E UJIT DHE TË HOLLAVE